Del |

HANDLINGSPLAN 2012 - Telemedicin - en nøgle til fremtidens sundhedsydelser

 

Telemedicin er en af nøglerne til at åbne døren til fremtidens sundheds­ydelser. Danmark er allerede nu blandt de lande i verden, der er længst med at bruge telemedicin til at løfte de demografiske og økonomiske 
udfordringer, Danmark og andre lande står overfor i de kommende år. 
 
Telemedicinske løsninger er de seneste år blevet afprøvet i pilotprojekter forskellige steder i Danmark. Erfaringerne viser, at telemedicin kan udnyttes 
mere intensivt til at forny og effektivisere den offentlige service, behandling og pleje. Og teknologierne giver samtidig mulighed for øget kvalitet i behandlingen og større tilfredshed blandt patienterne. 
 
Med den nationale handlingsplan ønsker regeringen, kommuner og regioner at sætte endnu mere fart på udbredelsen af de telemedicinske løsninger, vi ved virker. De første skridt tages allerede hen over sommeren 2012. 
 
Der er i alt afsat 80 mio. kroner til hel eller delvis finansiering af handlings­ planens initiativer. Dertil kommer et betydeligt bidrag fra regioner og kommuner. Handlingsplanen er et initiativ i den fællesoffentlige digitalise­ringsstrategi 2011-­2015. Resultaterne af planen vil indgå i arbejdet med en kommende digitaliseringsreform af velfærdsområderne.