Del |

Videotolkning går fra pilot til drift ved OUH

I 2012 overgår projektet til drift og bliver en integreret del af arbejdsgangene på OUH.

Videotolkning er OUH's primære tolkebistand og har, siden et pilotprojekt i 2008, gradvist erstattet den traditionelle fremmødetolkning på OUH.
I 2012 overgår projektet til drift og bliver en integreret del af arbejdsgangene på OUH.

Siden sin spæde start er implementeringen af videotolkning på OUH og i Region Syddanmark, som helhed gået stærkt, og i efteråret 2011 nåede antallet af tolkninger via video op på antallet af fremmødetolkninger.


"Et pilotprojekt har bevist, at videotolkning giver en mere professionel tolkning, og at det er let at lære at bruge systemet. Tolkene sidder i et tolkecenter hvorfra de yder tolkebistand via videokonferenceudstyr til afdelinger overalt på Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus og i Psykiatrien".

Tænd for skærmen og tal med tolken.
Med indførelsen af videotolkning er der blevet langt færre forsinkede og fortravlede tolke, og også færre børn der må oversætte for deres forældre. I 2009 åbnede OUH et regionalt tolkecenter, hvor tolke sidder klar til at oversætte for patienter og personale, der befinder sig et helt andet sted på det store hospitalsområde.
Tolkningen foregår via et kamera og en computer, så tolk, patient og personale, både kan se og høre hinanden, uden at være i samme lokale.


Tolken sparer tid til transport, og personalet kan være sikker på at have en tolk til rådighed på det tidspunkt, de har reserveret i tolkecentret. Desuden er tolkene, som noget nyt, klar til at tolke for akutte patienter.
"Vi får flere og flere patienter, der ikke taler dansk. Derfor er der brug for, at læger og sygeplejersker har let adgang til tolkning og dermed til præcise oversættelser og ordentlig information. Og med anvendelsen af teknologi hentet fra telemedicinen kan vi undgå de følelsesmæssigt belastede situationer, hvor det er familiemedlemmer eller endda deres børn, der må være tolke", siger direktør Peder Jest.


I begyndelsen tilbød tolkecentret kun tolkning til og fra arabisk og bosnisk, men videotolkning tilbydes nu på alle sprog gennem samarbejde med en ekstern tolkeleverandør.
Det var Region Syddanmark, der besluttede at etablere et regionalt tolkecenter på Odense Universitetshospital på baggrund af de positive erfaringer fra et pilotprojekt.
I alt er der afsat 1,5 millioner kroner til udstyr og tolke.

"Omkostningerne ved det nye center er forholdsvis små i forhold til gevinsten, fordi en del af teknikken allerede er på plads. Derfor valgte vi at gå i gang med tolkeprojektet, som kommer til at spare tid for både sygeplejersker og læger", siger direktør Peder Jest fra OUH.

I takt med at videotolkning er ved at være klar til drift på sygehusene, er man også i gang med at implementere videotolkning i Psykiatrien, hos praktiserende læger og i kommunerne i Region Syddanmark. Alene på sygehusene i regionen oversætter tolkene hvert år omkring 15.000 samtaler mellem sundhedspersonale, patienter og pårørende.

http://www.ouh.dk/wm256077

Odense Universitetshospital (OUH)

Baggrund for projektet.
IT-afdelingen på Odense Universitetshospital gennemførte i perioden 01.02.08-30.04.08 et pilotprojekt om telemedicinsk tolkning på Odense Universitetshospital og Kolding Sygehus. I pilotperioden er der gennemført 82 tolkninger. På denne baggrund er der udarbejdet en mini-MTV. Konklusionen på denne er, at anvendelse af videokonference til tolkning er en velegnet teknologi. Kvaliteten af videokonferencen er tilfredsstillende, og tolkningen foregår mere professionelt og effektivt ved videokonference. Desuden viser patientevaluering stor patienttilfredshed og stor patienttryghed. Den 30.09.08 blev det på fælles sygehusledelsesmøde besluttet, at der etableres et regionalt telemedicinsk tolkecenter på Odense Universitetshospital.